|   فقه پاكى و ناپاكى

* به شما نسبت داده مى شود كه معتقديد: خوراندن خوراكى ها و نوشيدنى هاى نجس شده به طفل جايز است. آيا كسى از فقها چنين فتوايى داده است؟ ادلّه شرعى اى...

ادامه

|   فقه پاكى و ناپاكى

* اگر انسان بداند كه در رستورانى غذاى حرام و مثلا گوشت ذبح غيراسلامى به مشتريان عرضه مى شود، آيا واجب است به ديگران هم اطلاع دهد؟

ادامه

|   فقه پاكى و ناپاكى

* اگر انسان در پاكى و حلال بودن گوشتى كه رستوران و يا دوستش برايش آماده كرده اند شك كند، تكليفش چيست؟

ادامه

|   فقه پاكى و ناپاكى

من يك ساعت ساخت سويس دارم. آيا مى توانم چرم بند آن را پاكيزه به شمار آورم و با آن نماز بخوانم؟

ادامه