|   آسانى هاى شرعى

* آيا آسان سازى احكام يا عمل به رخصت هاى شرعى به لحاظ فقهى، عيب وكاستى به شمار مى آيد؟ از شما مى خواهيم مفهوم آسان گيرى (سماحت) شريعت را بر ايمان...

ادامه