|   منابع استنباط

* شما به قرآن به عنوان منبع اوليه استنباط و به سنت در حدى كه موافق با كتاب خداست، تكيه مى كنيد. آيا مراجع و مجتهدان ديگرى هم، پيش از شما چنين نگرشى...

ادامه