|   تفسير داده هاى فقهى

* آيا آن دسته از فتاواى شما كه مخالف رأى مشهور است، فتاواى نهايى است؟ يا اين كه در آينده در صورتى كه امور تازه اى آشكار شد يا ژرف كاوى بيشترى در آن...

ادامه