|   مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي

* برخى فضلا مى گويند كه شما با قول مشهور مخالفت مىورزيد. مشهور چه معنايى دارد؟ آيا مخالفت با مشهور - در ضمن مبانى معينى - نقص و ناپسند شمرده مى شود؟

ادامه

|   مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي

* آيا بازتاب ها و واكنش هايى كه در برابر آراى فقهى غيررايج و غير مشهور نشان داده مى شود نتيجه الفت و عادتى فقهى است؟ آيا اين واكنش ها به جا و دقيق است...

ادامه

|   مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي

* عنوان ثانوى چنان كه در علم اصول گفته مى شود بر عنوان اولى حاكم است. مشاهده مى كنيم كه عموم مقلدان با احكام و فتاوا فقط معامله عنوان اولى را مى...

ادامه

|   مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي

* به نظر مى رسد كه برخى از فتاواى جديد شما، در بين فتاواى علما و فقها و مراجع ديگر هم سابقه داشته است، آيا مى توانيد برخى از اين موارد و نمونه ها را...

ادامه