|   وظايف مكلف در برابر مرجع

* افراد مكلف و يا به طور كلى امت اسلامى، گذشته از مسأله فتوا، چه وظايف و تعهداتى در برابر مراجع دارند؟ آيا صرف اطلاع و معرفت به امور دين و فقه، چنين...

ادامه