|   ويژگى هاى مرجع

* ويژگى ها و شرايط مرجعى كه تقليدش جايز است كدام است؟

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

* آيا مرد بودن را در تقليد شرط مى دانيد؟

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

* آيا بين عدالتى كه بايد مرجع به آن متصف باشد و بين عدالتى كه امام جماعت يا شاهد دادگاه بايد به آن متصف باشد، تفاوتى وجود دارد؟

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

مقصود از اعلميت و رجوع به اعلم چيست؟ و آيا به معناي انحصار اعلميت در شخص واحدي نمي‏باشد؟ و اگر اعلم، يک شخص باشد، ميزان و معيار چنين گزينشي چيست؟

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

اگر نتوانيم اعلم را تشخيص دهيم، آيا مي‏توانيم از کسي که فتوايش آسان تر است، تقليد کنم؟

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

آيا مي‏توان از مرجع فوت شده، ابتداءً تقليد کرد؟

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

نظر شما در مورد اعلميت چيست؟ و چه کسي از علماي حاضر، اعلم‏تر از ديگران است؟ و آيا جايز‏است که از غير اعلم، تقليد نمود؟

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

شخصي که به تازگي به سن تکليف رسيده باشد، چه تکليفي دارد، آيا به نظر يکي از فقها که به او اطمينان دارد، عمل‏کند، يا اينکه بايد اعلم را بشناسد و به نظر...

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

اگر از فقيهي تقليد کنم به اين علت که بين مردم مشهور باشد که تقليداز او جايز است، اما پس از اين متوجه شوم که اهل خبره و علما، اشاره اي به اعلميت او...

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

بنابر نظري که تقليد از اعلم را واجب نمي‏داند، تقليد يک مکلف بر چه اساسي مي‏باشد؟

ادامه