|   جواز بخشى كردن تقليد

نظر شما راجع به تقلید بخش بخش (هر بخش از احکام را از یک نفر تقلید کردن) چیست؟

ادامه