|   تقليد از اعلم

آیا نظر شما این است که باید در بین مراجع، از اعلم آنها تقلید کرد؟

ادامه