|   تقليد از مرجع زنده

آیا حتما باید از مرجع زنده تقلید کرد؟

ادامه

|   تقليد از مرجع زنده

* برخى برآنند كه اعتقاد به جواز بقا بر تقليد ميت يا تقليد ابتدايى از ميت مانع تطور فقهى مى شود.

ادامه