|   شرایط تقلید

* ملاحظه مى شود كه موضوع تقليد عنوانى كلى است كه شامل فروع و شرايط مرجع مانند اعلميت، حيات، عدالت، ذكورت و... مى شود. آيا اين شرايط، از عقل استنتاج...

ادامه