|   سیر تاریخی مسئله تقلید

* برخى ادعا مى كنند تقليد، مسأله تازه اى است كه در كتاب هاى فقهى مطرح نبوده و در نتيجه براى صحت اعمال و معاملات الزامى نيست. پاسخ شما به اين ادعا...

ادامه