|   خمس، زکات و سایر حقوق شرعی

نظر حضرت عالى درباره ى اوراق مشاركت بانكى كه بانك هاى مركزى كشورهاى مختلف صادر مى كنند و دولت ها سودى ساليانه به آن ها اختصاص مى دهند چيست؟

ادامه

|   خمس، زکات و سایر حقوق شرعی

اموال كنار گذاشته شده براى خريد خانه يا سفر كه يك سال بر آن ها گذشته باشد آيا مشمول خمس مى شود؟

ادامه

|   خمس، زکات و سایر حقوق شرعی

عطرى دارم كه در ساليان گذشته از آن بارها استفاده كرده ام. اما هنگامى كه سال بر آن گذشت مقدارى از آن مانده بود. آيا بر اين عطر خمس تعلق مى گيرد؟

ادامه