|   متفرقه

در صورتى كه مرگ مغزى براى شخصى رخ داده، ولى قلب آن شخص زنده باقى مانده باشد، آيا واجب است كه دستگاهى را براى وى قرار داد كه زندگى او را فقط به واسطه...

ادامه

|   متفرقه

عقيقه چيست و چه شروطى براى آن ذكر شده است؟

ادامه

|   متفرقه

آيا واجب است كه هنگام شنيدن آيات «سوره هاى عزائم» از راديو، سجده نماييم؟ لطفاً آياتى را كه سجده در آن ها واجب مى شود نيز مشخص فرماييد؟

ادامه

|   متفرقه

آيا زنى كه به زور به وى تجاوز گرديده مى تواند خودكشى كند؟

ادامه

|   متفرقه

قرار دادن عروسك، بازيچه و عكس در اتاق يا مكانى كه انسان در آن نماز مى گزارد چه حكمى دارد؟

ادامه

|   متفرقه

آيا مى توان آب آشپزخانه را كه در آن بقاياى غذاى وجود دارد، با آب چاه مخلوط نمود؟

ادامه

|   متفرقه

دوستم را نصيحت كردم كه از صاحب كار خود دورى گزيند; و در اين راستا برخى از عيوب مديرش را براى وى ذكر نمودم.آيا در اين زمينه دچار گناه غيبت گويى شده ام؟

ادامه

|   متفرقه

شخصى ماشين خود را به مبلغ 15 مليون لير لبنان فروخت و مبلغ به دست آمده را در بانكى نهاد. آيا واجب است بعد از گذشت يك سال خمس اين مبلغ را بپردازد؟

ادامه

|   متفرقه

آيا قضا نمودن نمازهاى نخوانده ى پدر بر نخستين فرزند، آن هم پسر، واجب است يا ديگر برادران او هم بايد آن نمازها را قضا نمايند؟

ادامه

|   متفرقه

هنگام مداعبه احساس مى كنم كه ماده ى لزجى از من بيرون مى آيد. آيا رطوبت خارج شده پاك است؟ و آيا غسل جنابت بر من واجب مى گردد؟

ادامه