|   مفاهیم عمومی

ما دانشجويان متدينى هستيم كه در حال انجام تحصيلات دانشگاهى خود به سر مى بريم. هنگامى كه برخى از جوانان را مى بينيم كه بيش از اندازه زهد پيشه مى...

ادامه

|   مفاهیم عمومی

شوهر من هر طور كه بخواهد با من و فرزندانم رفتار مى كند و بى هيچ مانعى ما را ضرب و شتم مى كند; فكر مى كند كه زن هيچ گونه حقوقى ندارد و او بايد در مقابل...

ادامه

|   مفاهیم عمومی

در دنياى امروز فاصله ها به قدرى كاهش يافته كه جهان به دهكده اى مبدل گشته است; وسايل و تكنولوژى هاى جديد علمى وارد تمامى فعاليت هاى فكرى و تبليغ مذهبى...

ادامه

|   مفاهیم عمومی

ما انسان ها هميشه به دنبال غرق شدن در لهو و خوش گذارنى هستيم و به آن تمايل داريم و از آن به عنوان «ساعتى براى خود» تعبير مى كنيم، در حالى كه قرار دادن...

ادامه

|   مفاهیم عمومی

ماكياولى جامعه شناس معروف مى گويد:«دوستى هايى كه بر اساس خريد و فروش و مصلحت و نه بر اساس عظمت روح و شرافت انسان بنا شود، دوستى ها دروغين است; اين...

ادامه

|   مفاهیم عمومی

با توجه به اين كه در برخى از جنبش هاى اسلامى حالتى از افراط و تندروى در امور سياسى و نظامى مشاهده مى كنيم، لطفاً بفرماييد موضع شما در قبال سياست و...

ادامه

|   مفاهیم عمومی

در دانشگاه ها، گروه هاى اسلامى در مسايل سياسى با يكديگر به رقابت مى پردازند، مشاهده مى كنيم كه اين گروه ها در انتخابات دانشگاهى با گروه هاى الحادى...

ادامه

|   مفاهیم عمومی

با توجه به تنگناهاى شديد اقتصادى كه بسيارى از جوانان به ازدواج به ديدى منفى مى نگرند، آيا شما به ازدواج زود هنگام، تشويق مى كنيد؟

ادامه

|   مفاهیم عمومی

آيا اطاعت نكردن از والدين در انجام دادن كارهاى مستحب، حرام و يا از جمله ى عاق والدين محسوب مى شود؟

ادامه

|   مفاهیم عمومی

جناب عالى كه يكى از بارزترين شخصيت هايى هستيد كه داراى تفكر گفتمانى و وحدتگرا مى باشيد آيا تاكنون به سبب آن چه در عرصه منطقه اى، از تعصب هاى خشونت گرا...

ادامه