|   خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

تُن ماهى كه از كشورهاى غيراسلامى وارد مى شود با يقين به اينكه با تور صيد مى شوند، چه حكمى دارد؟

ادامه

|   خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

برخى سياه دانه هاى روى نان مى سوزند، آيا مى شود اين سياه دانه هاى سوخته را خبث (پليدى) محسوب كرد كه خوردن نان با آن مجاز نباشد؟

ادامه

|   خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

اگر مكلّف در وضع برخى موجودات دريايى فلس دار شك كند، خوردن آن چه حكمى دارد؟

ادامه

|   خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

نوشيدن آن چه در اصطلاح «ماءالشعير» ناميده مى شود و «الكل» ندارد، چيست؟

ادامه

|   خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

نظر حضرت عالى درباره ى اغذيه ى مشركان كه شامل محرّمات نمى باشند، چيست؟

ادامه

|   خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

آيا مى توانم از گوشت سربريده شده توسط اهل كتاب استفاده نمايم؟

ادامه

|   خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

آيا خوردن گوشت هاى كنسرو شده اى كه روى آن ها به وضوح كلمه ى «حلال» نوشته شده باشد جايز است؟

ادامه

|   خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

در سوئد يا برخى ديگر از كشورهاى اسلامى قصاب ها پيش از سربريدن حيوان آن را بى هوش مى كنند. حكم اين كار چيست؟ با توجه به اين كه قصاب ها مسلمان اند، و...

ادامه

|   خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

مدتى پيش يك هياهوى تبليغاتى در مورد داروى «وياگرا» صورت گرفت. مايليم نظر شرعى شما را در مورد شرعيت استعمال آن بدانيم.

ادامه