|   فتواهای شرعی

آيا عدم حضور قلب در هنگام نماز خللى به آن وارد مى آورد؟

ادامه

|   فتواهای شرعی

پس از مدتى طولانى دريافتم كه نمازم غير صحيح بوده است، آيا بر من واجب است تمام آن نمازها را دوباره به جاى آورم؟

ادامه

|   فتواهای شرعی

ممكن است هنگامى كه شخصى براى نماز صبح بيدار مى شود خواب بر او غلبه نمايد. آيا اين عمل گناه حساب مى شود؟

ادامه

|   فتواهای شرعی

لطفاً توضيح دهيد كه حكم گريستن در هنگام نماز واجب چيست؟

ادامه

|   فتواهای شرعی

هنگامى كه براى نماز صبح از خواب بيدار مى شوم و مطمئن نيستم كه خورشيد طلوع كرده است يا خير، در اين حالت نيت نماز را چگونه بنمايم؟

ادامه

|   فتواهای شرعی

اگر جوراب نمازگزار نجس و ناپاك باشد، حكم نماز او چه خواهد بود؟

ادامه

|   فتواهای شرعی

در غسل جنابت آيا مى توان سر و تن را يك باره شست؟ و آيا واجب است كه ترتيب دو طرف بدن ـ از راست به چپ ـ را در غسل جنابت رعايت كنيم؟

ادامه

|   فتواهای شرعی

اگر نيت را در هنگام غسل جنابت از ياد بردم، آيا بر من واجب است كه غسل خود را دوباره انجام دهم؟

ادامه

|   فتواهای شرعی

آيا واجب است كه قبل از انجام غسل ادرار خارج شود؟

ادامه

|   فتواهای شرعی

آيا ممكن است غسل جنابت را با آب و صابون يا شامپو انجام داد؟

ادامه