|   احکام متفرقه

آیا مرد حق دارد که پدر و مادرش را پیش از همسرش به حج بفرستد یا اینکه باید اول همسرش و سپس بستگانش را بفرستد؟

ادامه

|   احکام متفرقه

اگر حج گزار یا شخصی که عمره به‎جا می آورد هنگام حضورش در مکه، برای ادای مناسک و پیش از پایان یافتن آن، مشغول ورق بازی گردد، حکمش چیست؟

ادامه

|   احکام متفرقه

حکم وارد شدن غیر مسلمان در مکه و مدینه چیست؟

ادامه

|   احکام متفرقه

آیا می توان خرده سنگها یا سنگ شکسته هایی از دو کوه صفا و مروه را بر این اساس که این دو کوه جزء مسجد الحرام نیست، با خود آورد؟

ادامه

|   احکام متفرقه

آیا احکام مسجد الحرام و مسجد نبوی در مورد توسعه های صورت گرفته در این دو مسجد نیز جاری است؟ اگر جنابعالی این احکام را مربوط به بخش قدیمی این دو مسجد...

ادامه

|   احکام متفرقه

چهار سال پیش به زیارت بیت الله الحرام مشرف شدم و در روز عرفه در این که مغفرت الهی در این روز شامل حالم شده باشد، دچار شک شدم، آیا در حجّم اشکالی وجود...

ادامه

|   احکام متفرقه

فرزندانم مقدار مالی به من بخشیده اند که با آن حج به‎جا آورم و خمس آن را پرداخت کرده اند، ولی شرایط موجود در عراق به من اجازة رفتن به حج را نداد، آیا...

ادامه

|   احکام متفرقه

من دختر محجوبی هستم. ولی به دلایلی خاص، برای مدت کوتاهی حجاب را ترک کردم و سپس دوباره به حجاب روی آوردم و حجاب پوشیدم، آیا حج من باطل است؟ چه کار باید...

ادامه

|   احکام متفرقه

خواهرم امسال در حالی که باردار بود، به حج رفت، آیا این حج برای جنین نیز لحاظ می‏‏گردد؛ با علم به اینکه ماه نخست بارداری او بود؟

ادامه

|   احکام متفرقه

همسرم امسال به حج رفته ولی در روز آخر رجم، یکی از صندل های او گم می شود، پس از چند لحظه او صندل دیگری می یابد و از آن استفاده می‏کند و با آن به محل...

ادامه