|   نماز مسافر در حج

اگر در خارج از روضه شریف و مسجد قدیم نبوی سجده کردن بر آنچه که سجده بر آن صحیح است، ممکن باشد، کدام یک (داخل روضه و مسجد یا خارج از آن) مقدم است؟

ادامه

|   نماز مسافر در حج

حکم نماز شخصی که همراه با بعثة حج کویت به حج می‎رود، در مسیر راه چیست؟ با این که بیشتر کارکنان بعثه از برادران اهل سنت اند، آیا برای او جایز است که در...

ادامه

|   نماز مسافر در حج

در صورتی که مکلف نیت کند تا ده روز در مکه اقامت کند، آیا نماز در عرفات و مشعرالحرام و منی تمام است؟ و باقی ماندن بیشتر از یک روز در عرفات و منی اشکالی...

ادامه

|   نماز مسافر در حج

حکم نماز جماعت دور کعبه، هنگامی که مأموم بر امام در جهت دیگر کعبه مقدم باشد، چیست؟

ادامه

|   نماز مسافر در حج

کسی که در ساختمان های محیط بر کعبه نماز می خواند؛ به گونه ای که سطح مصلی بسیار بالاتر از کف حرم است؛ حکم نمازش چیست؟

ادامه

|   نماز مسافر در حج

آیا نماز و نیایش در ساختمان جدید مسجد الحرام و مسجد نبوی همان ثواب منصوص در این مورد را دارد؟

ادامه

|   نماز مسافر در حج

اگر حاجی ده روز در مکه مقیم باشد و سپس برای به‎جا آوردن مناسک خارج گردد، تکلیف شرعی نمازش چه می شود؛ باید نمازش را شکسته بخواند یا تمام؟

ادامه

|   نماز مسافر در حج

آیا سجده بر فرش های موجود در بارگاه نبوی جایز است؟

ادامه

|   نماز مسافر در حج

آیا مقدم بودن زنان بر مردان یا برابری آنان بر مردان در خلال نماز در بیت الله الحرام جایز است؟

ادامه

|   نماز مسافر در حج

کدام یکی با فضیلت تر است؛ نماز در حرمین به جماعت یا فرادا، و یا نماز جماعت در محل اقامت؟

ادامه