|   محصور و مصدود

شخص محصور برای بیرون آمدن از احرامش به «هدی» نیاز دارد، چگونه وی مکلف به این کار است در حالی که هدی از شروط عمره مفرده نیست؟

ادامه

|   محصور و مصدود

اگر شخص محصور از روی جهل یا فراموشی به ذبح هدی نپردازد، حکم عمرة مفرده اش چه می شود؟

ادامه