|   عمره مفرده

کسی که اعمال مفرده را شروع کرده است ولی به سبب ازدحام شدید آن را قطع کرده است، چه حکمی دارد؟

ادامه

|   عمره مفرده

چنانچه شخصی نیت حج کند و از روی جهل و یا عمد با عمرة مفرده وارد مکه گردد و تا روز ترویه در مکه باقی بماند، آیا عمرة او به عمرة تمتع تبدیل می شود با...

ادامه

|   عمره مفرده

کسی که در یک ماه، دو بار برای خودش یا به نیابت از کس دیگری عمره به‎جا آورد، آیا عمرة او صحیح است یا این که در ادای دو عمره فاصله انداختن، میان آن دو...

ادامه

|   عمره مفرده

قصد دارم امسال به حج مشرف گردم، آیا جایز است که پیش از موسم حج، عمره به‎جا آورم؟ با علم به این که پیش از این چندبار عمره به‎جا آورده ام؟

ادامه

|   عمره مفرده

آیا برای حج گزار جایز است که در خلال عمرة تمتع و حج برای شخص دیگری، به صورت نیابی یا دواطلبانه، عمرة مفرده به‎جا آورد؟

ادامه

|   عمره مفرده

حکم کسی که میان عمرة تمتع و حج، عمرة تمتع به‎جا آورده است، چیست؟

ادامه

|   عمره مفرده

کسی که با احرام عمرة مفرده یا عمرة تمتع وارد مکه شده است، آیا جایز است که پیش از به‎جا آوردن اعمال عمره از عمره بیرون آید؟

ادامه

|   عمره مفرده

آیا برای کسی که وظیفه اش حج تمتع است، جایز است که در عمرة اولش نیت عمرة مفرده کند و سپس پیش از محرم شدن برای حج، عمرة تمتع به‎جا آورد؟

ادامه

|   عمره مفرده

من در خلال تعطیلی عاشورا برای رفتن به عمره برنامه ریزی کرده ام، آیا به‎جا آوردن عمره در عاشورا مکروه است؟

ادامه

|   عمره مفرده

من جوانی ساکن عربستانم و با همسرم برای ادای عمره رفتیم؛ هنگامی که به مکه رسیدیم، با ازدحام شدیدی روبرو شدیم و از آنجایی که همسرم در ماه هشتم بارداری...

ادامه