|   حلق و تقصیر

روز عید پس از رمی جمرة عقبه حلق نکردم، بلکه بر اساس آنچه که از فتوای جنابعالی مبنی بر جواز و کفایت تقصیر شنیده بودم، تنها به تقصیر مویم بسنده کردم و...

ادامه

|   حلق و تقصیر

روز عید پس از رمی جمرة عقبه حلق نکردم، بلکه بر اساس آنچه که از فتوای جنابعالی مبنی بر جواز و کفایت تقصیر شنیده بودم، تنها به تقصیر مویم بسنده کردم و...

ادامه

|   حلق و تقصیر

آیا کسی که برای شخص محرم حلق یا تقصیر می‏کند، شروطی را که نایب باید داشته باشد، برای وی نیز شرط است؟ در نتیجه پیش از شروع حلق و تقصیر برای دیگری، نیت...

ادامه

|   حلق و تقصیر

اگر شخص محرم از روی نادانی و یا فراموشی برای شخص دیگری حلق یا تقصیر کند، آیا این کار برای فرد دوم، یعنی کسی که حلق و یا تقصیر را برای او به‎جا آورده...

ادامه

|   حلق و تقصیر

آیا در تقصیر شرط است که از سوی خود حج گزار صورت گیرد؟

ادامه

|   حلق و تقصیر

پس از رمی جمرة بزرگ و پس از ذبح و پیش از آن که برای خودم تقصیر به‎جا آورم از روی فراموشی برای برادرم این کار را انجام دادم، حکم شرعی این مسأله چیست؟

ادامه

|   حلق و تقصیر

حکمت تقصیر چیست؟

ادامه

|   حلق و تقصیر

برای حلق سر در حج واجب، آیا حلق کردن با ماشین کافی است یا باید این کار با تیغ دلاک صورت گیرد؟

ادامه

|   حلق و تقصیر

به زودی به عمره خواهم رفت؛ آیا در تقصیر واجب است که تمام ناخن هایم را کوتاه کنم؛ به خصوص که من عادت دارم ناخن هایم بلند باشد؟

ادامه

|   حلق و تقصیر

برای بیرون شدن از احرام، کدام یکی از حلق یا تقصیر، بر من واجب است؟

ادامه