|   مصرف قربانی

آیا اهدای یک سوم قربانی واجب است یا مستحب؟

ادامه

|   مصرف قربانی

آیا فروختن قربانی پس از ذبح کردن آن، در برابر قیمتی اندک، به فقرا و کسان دیگری که در حج حضور دارند، جایز است؟ با آگاهی از این که رها کردن آن در...

ادامه

|   مصرف قربانی

آیا برای کارگران کشتارگاه و یا اشخاص دیگر جایز است که قربانی ها را به تملک خویش در آورند و سپس در آن تصرف کنند؛ بفروشند یا بخرند؟

ادامه

|   مصرف قربانی

آیا واجب است که حتماً یک سوم قربانی را به فقیر داد؟ یا این که می توان قربانی را با توجه به وضعیت کنونی کشتارگاه ها بدون توزیع کردن رها کرد؟

ادامه

|   مصرف قربانی

قربانی سه قسمت می‏‏گردد: بخشی از آن را حاجی می خورد و بخشی را به برادران مؤمن و حج گزارش هدیه می‏کند و بخشی را به فقرا صدقه می دهد؛ این کار را با توجه...

ادامه

|   مصرف قربانی

آیا در توزیع کردن قربانی، شرط است که فقیر شیعه امامی باشد یا این که توزیع آن به همة فقرای مسلمان جایز است؟

ادامه

|   مصرف قربانی

خدا به شما اجر دهد؛ بیان کنید که اگر قربانی ها را از منی به کشور بحرین منتقل کنیم تا بین حسینه ها و فقرا و نیازمندان توزیع گردد، حکمش چیست؟

ادامه