|   احکام ذبح

آیا قربانی کردن واجب است؛ با علم به این که بیشتر حیوانات را با کشتی از استرالیا به عربستان ،طی مسافت های طولانی، به گونه ای می آورند که از آب و غذا...

ادامه

|   احکام ذبح

سال گذشته حج به‎جا آوردم ولی در روز عید قربان، قربانی نکردم و جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفتم، اکنون که به وطنم بازگشته ام باید چه کار کنم؟

ادامه

|   احکام ذبح

اگر «هدی» معین شده برای شخصی را برای دیگری ذبح کنند، آیا برای شخص اول مجزی است یا برای شخص دوم؟

ادامه

|   احکام ذبح

نهادهای مسئول در امور حج به روش تازه ای برای خرید قربانی ها در مراسم حج تکیه می کنند، به گونه ای که به هر مشتری شمارة خاصی می دهند. سپس از روز عید به...

ادامه

|   احکام ذبح

آیا شرط است که قربانی نر باشد؟

ادامه

|   احکام ذبح

شخصی برای مسئول کاروان شرط کرده است که قربانیش نر باشد، ولی مسئول کاروان حیوان ماده ای را قربانی کرده است، آیا قربانی صحیح است؟

ادامه

|   احکام ذبح

اگر حاجی قادر به ذبح و حلق و تقصیر در روز دهم، پس از رمی شیطان بزرگ نباشد، آیا می تواند در روز یازدهم، پیش از آن که ذبح و یا حلق کند به رمی جمرات سه...

ادامه

|   احکام ذبح

حکم ذبح کردن در شب، در حالت اختیار یا اضطرار چیست؟

ادامه

|   احکام ذبح

آیا برای جمعی از حاجیان مؤمن جایز است که در یک قربانی واحد شریک شوند؛ خواه حج آنان «صروره» باشد یا نه؟

ادامه