|   ذبح

بر اساس نظر مشهور فقهاء، حاجیان قربانی هایشان را در منی ذبح می کنند و در روایات آمده است که قربانی باید به فقرا و مساکین داده شود؛ بر عکس بیشتر این...

ادامه

|   ذبح

بعضی علما گفته اند که ذبح کردن در خارج از منی، یعنی در کشورهایی که در آن فقر و گرسنگی شایع است، به‎جای این که این گوشت ها نابود گردد، جایز است، نظر...

ادامه

|   ذبح

آیا تعیین کردن قربانی ها کفایت می‏کند یا این که ذبح آن شرط است؟ و اگر قربانی را در وطن حج گزار و نه در منی ذبح کنند یا در محل کنونی ذبح، مجزی است؟

ادامه

|   احکام ذبح

آیا قربانی کردن واجب است؛ با علم به این که بیشتر حیوانات را با کشتی از استرالیا به عربستان ،طی مسافت های طولانی، به گونه ای می آورند که از آب و غذا...

ادامه

|   احکام ذبح

سال گذشته حج به‎جا آوردم ولی در روز عید قربان، قربانی نکردم و جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفتم، اکنون که به وطنم بازگشته ام باید چه کار کنم؟

ادامه

|   احکام ذبح

اگر «هدی» معین شده برای شخصی را برای دیگری ذبح کنند، آیا برای شخص اول مجزی است یا برای شخص دوم؟

ادامه

|   احکام ذبح

نهادهای مسئول در امور حج به روش تازه ای برای خرید قربانی ها در مراسم حج تکیه می کنند، به گونه ای که به هر مشتری شمارة خاصی می دهند. سپس از روز عید به...

ادامه

|   احکام ذبح

آیا شرط است که قربانی نر باشد؟

ادامه

|   احکام ذبح

شخصی برای مسئول کاروان شرط کرده است که قربانیش نر باشد، ولی مسئول کاروان حیوان ماده ای را قربانی کرده است، آیا قربانی صحیح است؟

ادامه

|   احکام ذبح

آیا برای جمعی از حاجیان مؤمن جایز است که در یک قربانی واحد شریک شوند؛ خواه حج آنان «صروره» باشد یا نه؟

ادامه