|   احکام خلل و شک

کسی که رمی‏کند ولی از جمره بزرگ شروع کرده باشد و سپس به رمی جمره متوسط و کوچک بپردازد و سرش را نه در منی، بلکه در مکه و پس از طواف حج و نماز و سعی،...

ادامه

|   احکام خلل و شک

حکم کسی که در رمی روز عید، در دو پرتاپ (سنگریزه) اشتباه کند؛ با توجه به این که وی از حج بازگشته است، حکمش چیست؟

ادامه

|   احکام خلل و شک

حج گزاری در روز یازدهم، جمرة کوچک و سپس بزرگ و متوسط را رمی کرده است و در روز دوازدهم به ترتیب صحیح رمی را به‎جا آورده است و در روز سیزدهم به خاطر...

ادامه

|   احکام خلل و شک

شخصی است که جمره یس متوسط را با بیشتر از هفت سنگریزه رمی کرده است و اعمال و مناسک را تا روز سیزدهم به پایان برده است، حکم وی چیست؟

ادامه

|   احکام خلل و شک

چهار بار تاکنون– خدا را شکر- حج به‎جا آورده ام. پس از تکمیل مناسک در سال گذشته، فهمیدم که افزودن در رمی جمره جایز نیست، آیا بر من واجب است که حج های...

ادامه

|   احکام خلل و شک

در روز یازدهم و دوازدهم ذی الحجه، پس از طلوع فجر و پیش از طلوع خورشید، به رمی جمره پرداختم، آیا این کار صحیح است؟ و اگر اشتباه است چه تکلیفی بر گردن...

ادامه

|   احکام خلل و شک

مردی شک کرده است که آیا وی هفت سنگریزه پرتاپ کرده است یا شش و یا هشت عدد، و بر این اساس به وطنش بازگشته است که در آن زمان به گمان غالبش، که رمی کردن...

ادامه

|   احکام خلل و شک

من دچار شک های زیادی در باب اصابت جمرات هستم، یکبار فکر می کنم که همه موارد اصابت کرده است و بار دیگر فکر می کنم بعضی از آنها اصابت کرد، با علم به این...

ادامه