|   احکام رمی

آیا جایز است که سنگریزه ها را نه از مزدلفه بلکه از مکه جمع کنند، زیرا گاهی در اثر ازدحام، دست یابی به محل پاکیزه در شب غیر ممکن است؟

ادامه

|   احکام رمی

اگر حاجی از تکمیل رمی ناتوان گردد، آیا نایب باید باقی ماندة آن را تکمیل کند یا این که رمی را از سر گیرد؟

ادامه

|   احکام رمی

شخصی که می خواهد قضای رمی روز گذشته و ادای رمی آن روز را به‎جا آورد، آیا باید رمی ها را (میان دو روز ) تقسیم کند؟ اگر این کار واجب است، اندازه و نحوة...

ادامه

|   احکام رمی

آیا برای حج گزار جایز است که سنگریزه های جمره را به وطنش بیاورد؟

ادامه

|   احکام رمی

من دانشجوی دانشکدة دامپزشکی هستم. این دانشکده به طور معمول هر سال تعدادی از دانشجویان خود را در ایام حج، برای نظارت بر قربانی ها در کشتارگاه، به مکه...

ادامه