|   رمی جمرات

آیا در رمی سنگ ریزه های یک جمره، رعایت موالات واجب است؟

ادامه

|   رمی جمرات

آیا رمی جمرات همگی در یک روز، آن گونه که امسال بعضی از علمای اهل سنت فتوا داده اند، جایز است؟

ادامه

|   رمی جمرات

آیا در رمی واجب است که سنگ ریزه ها به دیوار جمرات اصابت کند؟ یا نیت رمی حتی بدون اصابت کفایت می‏کند؟

ادامه

|   رمی جمرات

شنیدیم که توسعة زیاد طولی و عرضی در جمرات پدید آمده است؛ با این حال تکلیف در رمی است؟

ادامه

|   رمی جمرات

می گویند در آینده در توسعة جدید، جمرات به پنج طبقه گسترش می یابد و مسیر حجاج، دیگر اختیاری نخواهد بود، بلکه این نیروهای امنیتی هستند که بر اساس...

ادامه

|   رمی جمرات

آیا جایز است که در رمی، سنگریزه ها را به نحو عمودی، از بالا به پایین بیاندازند؟

ادامه

|   رمی جمرات

در این سالها حجاج عراقی از مشکلی در روز عید رنج می برند، زیرا چادرهای آنان در نزدیک گذرگاه «معیصم» قرار دارد که از جمرات بسیار فاصله دارد و این امر به...

ادامه

|   رمی جمرات

در روز عید و در رمی جمرة بزرگ، از طلوع آفتاب تا ساعت یک ظهر، ازدحام شدید رخ می دهد، آیا برای زنی که از شدت این ازدحام با خبر است و از ضرر احتمالی نسبت...

ادامه