|   رمی جمرات

آیا در رمی سنگ ریزه های یک جمره، رعایت موالات واجب است؟

ادامه

|   رمی جمرات

آیا رمی جمرات همگی در یک روز، آن گونه که امسال بعضی از علمای اهل سنت فتوا داده اند، جایز است؟

ادامه

|   رمی جمرات

آیا در رمی واجب است که سنگ ریزه ها به دیوار جمرات اصابت کند؟ یا نیت رمی حتی بدون اصابت کفایت می‏کند؟

ادامه

|   رمی جمرات

شنیدیم که توسعة زیاد طولی و عرضی در جمرات پدید آمده است؛ با این حال تکلیف در رمی است؟

ادامه

|   رمی جمرات

می گویند در آینده در توسعة جدید، جمرات به پنج طبقه گسترش می یابد و مسیر حجاج، دیگر اختیاری نخواهد بود، بلکه این نیروهای امنیتی هستند که بر اساس...

ادامه

|   رمی جمرات

آیا جایز است که در رمی، سنگریزه ها را به نحو عمودی، از بالا به پایین بیاندازند؟

ادامه

|   رمی جمرات

در این سالها حجاج عراقی از مشکلی در روز عید رنج می برند، زیرا چادرهای آنان در نزدیک گذرگاه «معیصم» قرار دارد که از جمرات بسیار فاصله دارد و این امر به...

ادامه

|   رمی جمرات

در روز عید و در رمی جمرة بزرگ، از طلوع آفتاب تا ساعت یک ظهر، ازدحام شدید رخ می دهد، آیا برای زنی که از شدت این ازدحام با خبر است و از ضرر احتمالی نسبت...

ادامه

|   احکام رمی

آیا جایز است که سنگریزه ها را نه از مزدلفه بلکه از مکه جمع کنند، زیرا گاهی در اثر ازدحام، دست یابی به محل پاکیزه در شب غیر ممکن است؟

ادامه

|   احکام رمی

اگر حاجی از تکمیل رمی ناتوان گردد، آیا نایب باید باقی ماندة آن را تکمیل کند یا این که رمی را از سر گیرد؟

ادامه