|   مکان و حدود سعی

آیا سعی در طبقه بالا، از روی اختیار صحیح است؟

ادامه

|   مکان و حدود سعی

در حرم شریف مکه کار توسعه محل سعی از نظر عرض تقریبا به پایان رسیده است. سؤال این است که آیا مسیر جدید سعی، خارج از محدودة دو کوه قرار نمی گیرد؟ و حکم...

ادامه

|   مکان و حدود سعی

پس از توسعه ای که در محل سعی رخ داده است، ابتدای صفا و مروة فعلی نا شناخته است، آیا شروع سعی از نقطة نخست و بلندی که در صفا قرار دارد و پایان دادن به...

ادامه

|   مکان و حدود سعی

کم ترین اندازه مجزی برای شروع سعی و پایان آن کجاست؟

ادامه

|   مکان و حدود سعی

آیا مستحب است بخشی از زمین دو کوه را که پیداست، با پا لگد مالیم؟

ادامه

|   مکان و حدود سعی

آیا مسیری را که کالسکه ها می پیمایند تمام مسافت میان دوکوه صفا و مروه را شامل می‏‏گردد؟

ادامه

|   احکام تقصیر

آیا موالات میان طواف و سعی واجب است؟

ادامه

|   احکام تقصیر

اگر حاجی در خلال دورهای طواف، لحظه ای استراحت کند و آب بیاشامد، حکمش چیست؟

ادامه

|   احکام تقصیر

در صورتی که مکلف سعی را بر طواف مقدم دارد، تکلیف چیست؟

ادامه

|   احکام تقصیر

گاه اتفاق می افتد برخی از حاجی هایی که با ارابه ها سعی می کنند، در خلال سعی به خواب می روند، آیا این کار برای سعی شان اشکال دارد؟ و اگر بر آنان اعاده...

ادامه