|   حج شخص حایض و مستحاضه

از مناسک شما پیداست زنی که قرص های جلو گیری از خونریزی مصرف می‏کند، اگر خونی ببیند که ویژگی های خون حیض را نداشته باشد ولی در ایام عادت او باشد، حیض...

ادامه

|   حج شخص حایض و مستحاضه

نیت کرده بودم که امسال به حج مشرف گردم. به سبب هورمون های قویی که دارم همیشه در حال استحاضه ام، الان چه باید بکنم؟

ادامه

|   حج شخص حایض و مستحاضه

زنی که در خلال مراسم حج و در روزهای میان روزهای هفتم تا دوازدهم ذی الحجه حائض گردد، حکم حجش چیست؟

ادامه

|   حج شخص حایض و مستحاضه

آیا برای زن جایز است که در روزهای حج از قرص هایی که از عادت ماهیانه جلوگیری می کند، استفاده کند؟

ادامه

|   حج شخص حایض و مستحاضه

در صورتی که عادت ماهیانة زنی در خلال طواف اتفاق بیفتد، تکلیف چیست؟

ادامه

|   حج شخص حایض و مستحاضه

حکم شخص حائض در عمرة مفرده چیست؟

ادامه

|   حج شخص حایض و مستحاضه

آیا برای زن حایضی که می داند به این زودی پاک نخواهد گردید تا اعمال عمرة مفرده را به‎جا آورد، جایز است که برای عمره مفرده احرام بندد؟ و برای اعمالی که...

ادامه

|   حج شخص حایض و مستحاضه

آیا برای زن حایض جایز است که در محدودة بی سقفی قرار گیرد که در محیط مسجد نبوی قرار دارد؟ و این کار مصداق داخل شدن در مسجد است؟

ادامه

|   حج شخص حایض و مستحاضه

آیا برای زنی که از فرا رسیدن ناگهانی حیض می ترسد جایز است که اعمال حج را بر دو وقوف مقدم دارد؟

ادامه

|   حج شخص حایض و مستحاضه

امسال تصمیم گرفته ام که حجة الاسلام به‎جا آورم و از آنجایی که من دارای عادت ماهیانه وقتی و عددی هستم، زمان عادتم با موسم حج مصادف خواهد گردید و در روز...

ادامه