|   نماز طواف

مدت زمانی را که طواف کننده می تواند میان طواف و نماز طواف فاصله اندازد، با توجه به ازدحام شدیدی که گاه مانع اقدام فوری به نماز می‏‏گردد، چه مدت است؟

ادامه

|   نماز طواف

اگر مکلف به موالاتی که میان طواف و نماز آن شرط است، خللی وارد سازد، آیا واجب است که طوافش را اعاده کند یا این که تنها گناه کرده است؟

ادامه

|   نماز طواف

کسی که نماز طواف را در نقطه ای از مسجد الحرام خوانده است؛ بدون این که جای نزدیک تری نسبت به مقام ابراهیم (ع) برای این امر لحاظ کرده باشد و بدون این که...

ادامه

|   نماز طواف

چنانچه حج گزار از روی جهل و یا فراموشی، دو رکعت نماز طوافش را در پشت مقام ابراهیم (ع) نخواند، حکم طوافش چیست؟

ادامه

|   نماز طواف

آیا جایز است که بخشی از یک سوره، مانند آیة الکرسی را ، در دو رکعت نماز طواف بخوانیم؟

ادامه

|   نماز طواف

تکلیف حج گزاری که در نماز طواف بر چیزی سجده کرده است که سجده بر آن صحیح نیست و اکنون به وطنش باز گشته است، چیست؟

ادامه

|   نماز طواف

کسی که بخاطر جهل به حکم یا فراموشی، نماز طواف را تا پس از سعی به تأخیر اندازد، حکمش چیست؟ و اگر مکلف پس از بازگشت به وطن از حکم آگاهی یابد، تکلیف...

ادامه

|   نماز طواف

تکلیف حج گزاری که به سبب ازدحام جمعیت مجبور شود نماز طوافش را با فاصله از مقام ابراهیم (ع) به‎جا آورد، چیست؟

ادامه