|   وجوب طواف نساء

شنیده ام که شیعیان طوافی در حج دارند که به آن طواف نساء می گویند و همچنین شنیده ام که اگر کسی این طواف را به‎جا نیاورد، عقد ازدواج او باطل می‏‏گردد،...

ادامه

|   وجوب طواف نساء

چرا طواف نساء را به این نام، نامگذاری کرده اند؟

ادامه

|   وجوب طواف نساء

حکم کودکی که در مرحلة تمییز است و عمرة مفرده به‎جا می آورد،چناچه طواف نساء را انجام ندهد، چیست؟

ادامه

|   وجوب طواف نساء

آیا بر زنی که شوهرش از دنیا رفته و سالخورده است به گونه ای که احتمال ازدواجش در آینده وجود ندارد، واجب است که طواف نساء به‎جا آورد؟

ادامه

|   وجوب طواف نساء

چنانچه بر من واجب باشد که طواف نساء را اعاده کنم، آیا واجب است که این امر در موسم حج و در همان وقتی که برای طواف نساء اختصاص یافته است، باشد؟

ادامه

|   وجوب طواف نساء

حکم کسی که طواف نساء را از روی عمد ترک کرده و به وطنش بازگشته است، چیست؟

ادامه

|   وجوب طواف نساء

اگر مردی از روی جهل طواف نساء را به‎جا نیاورد و با همسرش نزدیکی کند و بچه ای به دنیا آورد، حکم این بچه چیست؟ آیا او فرزند شرعی به حساب می‎آید یا نه؟

ادامه

|   وجوب طواف نساء

حکم شخص متأهلی - زن یا مرد- که به سبب بی اطلاعی از وجوب طواف نساء آن را به‎جا نیاورده است، چیست؟

ادامه

|   وجوب طواف نساء

حکم فراموش کردن طواف نساء از سوی زنان و مردان چیست؟

ادامه

|   وجوب طواف نساء

عمرة مفرده به‎جا آوردم و طواف نساء نکردم، آیا باید عمرة دیگری به‎جا آورم، سپس دو طواف نساء را بعد از آن انجام دهم؟

ادامه