|   نقص در طواف

حکم کسی که تکلیفش تمام کردن دور طواف بوده است ولی او دور جدید و کامل طواف، یا بیشتر از یک دور را به‎جا آورده است، چیست؟

ادامه

|   نقص در طواف

مردی در میانة دور ششم طوافش محدث شده است و آنگاه رفته است تا وضو بگیرد و پس از وضو، طوافش را از اول دور ششم شروع کرده و به پایان برده است؛ حال آیا...

ادامه

|   نقص در طواف

پس از آن که طواف نساء را به پایان بردم، خواستم که کعبه مشرفه را از سمت «مستجار» لمس و زیارت کنم؛ آیا این کار افزایش باطل کنندة طواف به حساب می‎آید؟ و...

ادامه

|   نقص در طواف

آیا به هم خوردن طواف کننده ها در خلال طواف، به سبب ازدحام، اشکالی برای طواف دارد؟

ادامه

|   نقص در طواف

در صورتی که به سبب ازدحام جمعیت، خروج اضطراری از طواف صورت گیرد، آیا اعادة طواف جایز است؟

ادامه

|   نقص در طواف

در هنگام طواف در عمرة تمتع به حجرالاسود نزدیک شدم و فرصت را برای لمس و بوسیدن آن غنیمت دیدم و آن را لمس کردم و بوسیدم، آیا تکلیفی بر ذمة من است؟

ادامه

|   نقص در طواف

در خلال طواف سرم را به عقب چرخاندم به نحوی که می خواستم، مطمئن شوم همراهانم در کنارم هستند یا نه، و فراموش کردم که این کار جایز نیست، آیا بر من واجب...

ادامه

|   نقص در طواف

وقتی به حجرالاسود می رسیم آیا تنها بر آن سلام دهیم، بدون این که نگاهی به آن اندازیم، یا این که برای ما جایز است که به آن نگاه کنیم؟ در کنار حجرالاسود...

ادامه

|   نقص در طواف

چنانچه نقصی در طواف رخ دهد، مانند روی برگرداندن مخل طواف یا سلب اختیار از طواف کننده و ناتوان شدن از بازگشت برای جبران نقص، مثلاً به سبب ازدحام جمعیت...

ادامه

|   نقص در طواف

حکم حج گزاری که به سبب ازدحام جمعیت و به صورت غیر اختیاری روبروی کعبه یا پشت به آن قرار گیرد، چیست؟

ادامه