|   شک در طواف

آیا برای کسی که در طوافش شک می‏کند، جایز است که طوافش را ادامه دهد تا به تعداد دورهای واجبی که به‎جا آورده است، یقین پیدا کند؟

ادامه

|   شک در طواف

شخصی که شک کند در طوافش نقصی رخ داده است، آیا برای او جایز است طوافش را به نیت اعم، یعنی به‎جا آوردن طواف کامل تا پایان بردن طوافش، اعاده کند؟

ادامه

|   شک در طواف

پس از حج، عمره به‎جا آوردم و در عدد دورهای طواف و سعی در عمره، شک کردم و بدون این که در این مسأله پرس و جو کنم بنا را بر بیشتر گذاشتم. وقتی به وطنم...

ادامه

|   شک در طواف

در صورت شک در تعداد دورهای طواف تکلیف چیست؟

ادامه

|   شک در طواف

پیش از طواف، در خارج شدن باد شک کردم، ولی به شک خود توجهی نکردم و طواف را انجام دادم؛ ولی پس از آن که شک بر من چیره شد، طوافم را اعاده کردم، ولی از سر...

ادامه