|   پوشش و طهارت

اگر در حال طواف بعضی از اعضای بدن زن یا مرد که پوشاندش واجب است، آشکار گردد؛ به عنوان نمونه بخشی از موهای او یا تمام آن، آیا تمام این طواف باطل...

ادامه

|   پوشش و طهارت

اگر از محرم در خلال طواف یا پس از آن و پیش از نماز حدثی سر زند، مدت زمانی که موالات با آن از بین می‎رود، چه مدتی است؛ با علم به این که مدت زمانی که...

ادامه

|   پوشش و طهارت

در خلال ادای مناسک عمره چه هنگامی واجب است که وضو داشته باشم؟

ادامه

|   پوشش و طهارت

اگر طواف کننده قطره ای خون یا نجاست دیگر در محل طواف و در نزدیک کعبه ببیند و سپس مشاهده کند که برخی خادمان آن را به گونه ای با آب می شویند که اجزای...

ادامه

|   پوشش و طهارت

چنانچه مکلف پس از گذشت سالها از ادای حجش، بفهمد که وضویش در خلال حج به سبب جهل به مسأله، باطل بوده است، تکلیف چه می شود؟

ادامه

|   پوشش و طهارت

طهارت از شرط های طواف است، اگر مردی با کودک محدثی طواف کند، ولی نجاست آن گونه نباشد که به بیرون نفوذ کند، حکم طواف وی چیست؟

ادامه

|   پوشش و طهارت

شخصی که از بیرون شدن مداوم باد یا بی ارادگی در ادرار رنج ببرد، چه تکلیفی دارد؟ و او با وجود گرفتار بودن به این مشکل چگونه می تواند حج به‎جا آورد؟

ادامه

|   پوشش و طهارت

کسی که شک کند آیا بادی از او خارج شده است یا خیر و سپس فراموش کند و طواف و نمازش را ادامه دهد، چه حکمی دارد؟

ادامه

|   پوشش و طهارت

کسی مانند شخص مکلف به جبیره و تیمم که از برطرف شدن عذرش نا امید باشد و از همان اول اعمال عمره را به‎جا آورد، سپس در خلال حضورش در مکه، برطرف شدن عذر...

ادامه

|   پوشش و طهارت

اگر فرد مکلف به جبیره یا تیمم از همان اول، اعمال عمره را به‎جا آورد و در انتظار عذر، به سبب جهل به حکم و یا از روی فراموشی، نماند، چنین کسی کارش مطابق...

ادامه