|   مکان طواف

فلسفة طواف دور کعبه از طرف چپ چیست؟ آیا این نظریات علمی که می گوید زمین دور خودش و به سمت چپ می چرخد و همچنین قلب انسان و جریان گردش خون به همین سمت...

ادامه

|   مکان طواف

در صورتی که مکلف از خطی که نقطة شروع طواف است بگذرد و لی خط را با پای هایش لمس نکند، آیا طوافش اشکال دارد، با توجه به این که این خط آغاز و پایان طواف...

ادامه

|   مکان طواف

با توجه به ازدحام شدیدی که در طواف است و با عنایت به دشواری های شرعی مانند تماس و فشار آوردن از سوی نامحرمان و غیر این ها که زن در آن قرار می گیرد،...

ادامه

|   مکان طواف

آیا برای اشخاص زمین گیر و بیماران جایز است که در سالن های طبقة دوم یا سوم طواف کنند؟ و حکم کسی که طواف را به همین صورت با فتوای راهنمای دینی کاروان...

ادامه

|   مکان طواف

آیا سطح فعلی کعبه از نظر ارتفاع همان سطحی است که پیامبر خدا، حضرت ابراهیم(ع)، آن را بنا کرده است؟ و اگر جواب منفی است و مسأله طواف، نماد حرکت کردن دور...

ادامه

|   مکان طواف

در خلال طواف به داخل حجر اسماعیل (ع) رفتم و معتقد بودم که طوافم صحیح است ولی برایم روشن شد که عمره ام در سال گذشته صحیح نبوده است، تکلیف چیست؟ و چه...

ادامه

|   مکان طواف

نابودی خط رنگی که آن را به موازات حجر الاسود بر زمین کشیده اند و حج گزاران در آغاز و پایان دورهای طواف بر آن تکیه می کنند، سبب شده است که آنان نسبت...

ادامه

|   مکان طواف

آیا برای زن جایز است برای رسیدن به حجر الاسود در میان ازدحام جمعیت وارد گردد؟

ادامه

|   مکان طواف

بهترین دعایی که در هنگام طواف و سعی باید خواند، چیست؟

ادامه

|   مکان طواف

شخصی به سبب آسیب دیدگی در زانویش نمی تواند طواف و سعی به‎جا آورد، آیا کافی است که طواف و سعی را در حالی که وی را حمل می کنند، به‎جا آورد، یا این که...

ادامه