|   زمان طواف

آیا هرگاه که حاجی داخل مسجد حرام گردد، طواف خانة کعبه واجب است؟

ادامه

|   زمان طواف

من جوان هستم و دوست دارم با همسر و سه خواهرم فریضة را حج به‎جا آورم، آیا جایز است که آنها برای آسان شدن و دوری از فشار و ازدحام جمعیت، طواف حج را پیش...

ادامه

|   زمان طواف

بر اساس آن چه در دلیل مناسک حج آمده است، فتوای شما این است که مقدم داشتن دو طواف و سعی بر دو وقوف، به صورت اختیاری و جز برای افراد معذور جایز نیست در...

ادامه

|   زمان طواف

آیا برای محرم جایز است که پیش از ادای طواف خودش برای دیگری طواف کند؛ چه طواف عمره باشد یا طواف نساء؟

ادامه

|   زمان طواف

پس از کوچ شبانة زنان از مزدلفه و پس از رمی جمرة عقبه، آیا برای آنان جایز است برای به‎جا آوردن اعمال مکه، به مکه بر گردند؟ و در صورت جواز، آیا پس از...

ادامه