|   زمان طواف

آیا هرگاه که حاجی داخل مسجد حرام گردد، طواف خانة کعبه واجب است؟

ادامه

|   زمان طواف

من جوان هستم و دوست دارم با همسر و سه خواهرم فریضة را حج به‎جا آورم، آیا جایز است که آنها برای آسان شدن و دوری از فشار و ازدحام جمعیت، طواف حج را پیش...

ادامه

|   زمان طواف

بر اساس آن چه در دلیل مناسک حج آمده است، فتوای شما این است که مقدم داشتن دو طواف و سعی بر دو وقوف، به صورت اختیاری و جز برای افراد معذور جایز نیست در...

ادامه

|   زمان طواف

آیا برای محرم جایز است که پیش از ادای طواف خودش برای دیگری طواف کند؛ چه طواف عمره باشد یا طواف نساء؟

ادامه

|   زمان طواف

پس از کوچ شبانة زنان از مزدلفه و پس از رمی جمرة عقبه، آیا برای آنان جایز است برای به‎جا آوردن اعمال مکه، به مکه بر گردند؟ و در صورت جواز، آیا پس از...

ادامه

|   مکان طواف

فلسفة طواف دور کعبه از طرف چپ چیست؟ آیا این نظریات علمی که می گوید زمین دور خودش و به سمت چپ می چرخد و همچنین قلب انسان و جریان گردش خون به همین سمت...

ادامه

|   مکان طواف

در صورتی که مکلف از خطی که نقطة شروع طواف است بگذرد و لی خط را با پای هایش لمس نکند، آیا طوافش اشکال دارد، با توجه به این که این خط آغاز و پایان طواف...

ادامه

|   مکان طواف

با توجه به ازدحام شدیدی که در طواف است و با عنایت به دشواری های شرعی مانند تماس و فشار آوردن از سوی نامحرمان و غیر این ها که زن در آن قرار می گیرد،...

ادامه

|   مکان طواف

آیا برای اشخاص زمین گیر و بیماران جایز است که در سالن های طبقة دوم یا سوم طواف کنند؟ و حکم کسی که طواف را به همین صورت با فتوای راهنمای دینی کاروان...

ادامه

|   مکان طواف

آیا سطح فعلی کعبه از نظر ارتفاع همان سطحی است که پیامبر خدا، حضرت ابراهیم(ع)، آن را بنا کرده است؟ و اگر جواب منفی است و مسأله طواف، نماد حرکت کردن دور...

ادامه