|   وقوف در عرفات

اگر حج گزار احتمال دهد که حکم قاضی حجاز دربارة هلال ماه ذی الحجه مطابق با معیار های شرعی در مذهب ماست و بر همین اساس باآنان حج به‎جا آورد،

سپس وقتی به...

ادامه

|   وقوف در عرفات

وقتی ثابت است که روز معین شده از سوی حاکم، روز وقوف در عرفات نیست، با این وضعیت چرا حاجیان در این روز وقوف کنند؟

ادامه

|   وقوف در عرفات

آیا نظر جدید شما این است که وقوف در عرفات، حتی در صورت علم داشتن به مخالفت قطعی، صحیح و مجزی است؟

ادامه