|   کفارات احرام

اگر مرد محرم نباشد و همسرش برای عمرة مفرده در احرام باشد و در این وضعیت، مرد با همسرش شوخی و عشقبازی کند، بدون این که با وی آمیزش کند تا منی بیرون...

ادامه

|   کفارات احرام

در صورتی که محرم باشم و در طول روز به سبب اضطرار زیر سقف بروم، آیا کفاره بر من واجب است؟ و آیا باید این کفاره در مکه پرداخت گردد یا در وطن مکلف نیز...

ادامه

|   کفارات احرام

هنگامی که با خواهرم برای رجم رفتیم، در اوج ازدحام جمعیت، مردی از روی عمد صورت خواهرم را بوسید و من در حالی که به شدت خشمگین بودم، بخاطر کار زشت او، وی...

ادامه

|   کفارات احرام

آیا واجب است که مکلف کفاره را بی درنگ بپردازد؟ آیا شخصی که به سبب عذری یا بدون عذری، کفاره را به تأخیر می اندازد، حجش صحیح است؟

ادامه

|   کفارات احرام

اگر بر حج گزار کفارة یک بار زیر سقف رفتن باشد، ولی به دلایل مشکلات مالی نتواند آن را بپردازد، آیا راه حل هایی مانند روزه و مانند آن وجود دارد که...

ادامه

|   کفارات احرام

آیا در کفارة زیر سایه رفتن واجب است که قربانی ویژگی های خاصی از نظر عمر و سلامت یا عیب نداشتن و نر و ماده بودن و غیر این ها داشته باشد؟ یا این که...

ادامه

|   کفارات احرام

آیا جایز است به‎ جای گوسفند، بهای آن را پرداخت کنند؟

ادامه

|   کفارات احرام

آیا خوردن گوشت کفارة حج جایز است؟

ادامه

|   کفارات احرام

آیا این گفته صحیح است که خوردن گوشت قربانی؛ به خصوص برای فرزندان، همسر، براداران و مادر، گرچه پس از توزیع آن میان فقرا و تنگدستان باشد، جایز نیست؟

ادامه