|   پوشاندن صورت

آیا برای زن محرم جایز است که در حال احرام، سعی یا طواف صورتش را بپوشاند؟

ادامه

|   پوشاندن صورت

خانمی در عرفات و در حال احرام بیمار شده و به حالت تهوع دچار گشته است و برای این که حالش بهبود یابد صورتش را پوشانده است، تکلیف وی چیست؟ آیا بر وی...

ادامه

|   پوشاندن صورت

حکم خانمی که در حال احرام، از روی سهو، بخشی از صورتش را پوشانده است، چیست؟

ادامه

|   پوشاندن صورت

من در سینوس های بینی ام، حساسیت همیشگی دارم و در مکان های شلوغ و آلوده دچار تنگی نفس می گردم؛ آیا می توانم برای پیشگیری، از ماسک های محافظ در خلال...

ادامه

|   پوشاندن صورت

از کارهایی که بر شخص محرم حرام است، بستن بینی در برابر بوهای بد است؛ بر این اساس برخی مؤمنین می پرسند: استفاده از ماسک هایی که از گازهای سمی، مانند دی...

ادامه