|   پوشاندن سر

در هنگام احرام عمرة تمتع خوابیدم و سرم را با پوششی پوشاندم، تکلیف چیست؟

ادامه

|   پوشاندن سر

حکم خشکاندن آبی که در خلال وضو به قسمت جلوی سر می رسد، در هنگام احرام، چیست؟ و در صورت عدم جواز، آیا کفاره واجب است؟

ادامه

|   پوشاندن سر

نظر جنابعالی دربارة استفادة محرم از کیسة خواب چیست؛ به گونه ای که محرم در داخل آن قرار می گیرد و زیب آن را می بندد؟

ادامه