|   خونی کردن بدن

حکم مضمضه و خوردن چیزی که به‎جاری شدن خون در خلال احرام منجر گردد، چیست؟

ادامه

|   خونی کردن بدن

آیا تمیز کردن دندانها با مسواک از سوی شخص محرم، از محرمات به حساب می‎آید؟

ادامه

|   خونی کردن بدن

پدرم تصمیم گرفته است که به حج مشرف گردد. او به بیماری قند گرفتار است و باید از آمپول انسلین استفاده کند، و گاه اتفاق می افتد که سوزن با رگ ها برخورد...

ادامه

|   خونی کردن بدن

در صورتی که مکلف در خلال احرام، بدنش بخارد و سه بار بدنش را بخاراند، آیا بر وی واجب است که کفاره بپردازد؟

ادامه