|   بر داشتن مو

برخی زنان از پودر زاج سفید و نوره[آهک] به عنوان مادة ضد عرق در هنگام احرام استفاده می کنند، این کار چه حکمی دارد؟

ادامه

|   بر داشتن مو

در خلال احرام دو تار از موی سبیلم را جویدم؛ آیا بر من واجب است که کفاره بپردازم؟

ادامه

|   بر داشتن مو

خانمی پس از غسل احرام، هنگام شانه زدن تعدادی از موهای سرش می ریزد، سپس یادش می آید که این کار جایز نیست، تکلیف وی چیست؟

ادامه

|   بر داشتن مو

حکم افتادن مو از صورت به طور غیر عمدی و یا خارج شدن خون از دماغ در وقت نظافت کردن عمدی، پس از آن که مکلف دو لباس احرام را پوشیده است، چیست؟

ادامه

|   بر داشتن مو

در هنگام وضو آب به قسمتی از جلو سرم رسید، آیا خشکاندن این آب به خصوص اگر به افتادن تارهایی از مو منجر گردد، جایز است؟

ادامه

|   بر داشتن مو

تکلیف خانمی که مقداری از موهای او در هنگام شانه زدن و پس از غسل احرام بیفتد و سپس به خاطر آورد که این کار جایز نیست، چیست؟

ادامه

|   بر داشتن مو

زنی پس از کامل کردن سعی در مناسک حج، تقصیر کرده است و معتقد است که این کار از ارکان حج است؛ حکم وی چیست؟

ادامه

|   بر داشتن مو

در حالی که محرم بودم غسل می کردم و به طور غیر عمدی مویی از سرم ریخت؛ آیا واجب است که کفاره بپردازم و کفارة آن چیست؟

ادامه

|   بر داشتن مو

چنانچه مکلف به عادت بدی، مانند جویدن ناخن ها، گرفتار باشد و در خلال احرام این کار از او سر بزند، حکمش چیست؟

ادامه