|   پوشیدن جوراب و کفش

کفش خدمتکار مسجد در خلال احرام، باید چگونه باشد؟

ادامه

|   پوشیدن جوراب و کفش

حکم جوراب پوشیدن زنان در هنگام احرام چیست؟ و آیا در طواف و در وقت ازدحام واجب است که جوراب بپوشند؟

ادامه

|   پوشیدن جوراب و کفش

آیا برای مرد جایز است که در حال احرام و در مراسم حج جوراب بپوشد؟

ادامه

|   پوشیدن جوراب و کفش

آیا شرط است که نعلین سفید باشد؟

ادامه

|   پوشیدن جوراب و کفش

آیا هنگام احرام پوشیدن دستکش در هر دو دست، در صورتی که دو دست حنا داشته باشد، جایز است؟

ادامه