|   پوشیدن لباس دوخته (معمولی)

مراد از «مخیط» که پوشیدن آن در خلال احرام جایز نیست، چیست؟

ادامه

|   پوشیدن لباس دوخته (معمولی)

ما ناچار شدیم که برای عبور از محل بازرسی، پیش از وارد شدن به مکه مکرمه، پس از آن که از ورود با لباس احرام منع کردند، لباس معمولی بپوشیم، آیا برای این...

ادامه

|   پوشیدن لباس دوخته (معمولی)

آیا پوشیدن کمر بند پول، برای این که لباس احرام را محکم و ثابت نگه دارد، جایز است؟

ادامه

|   پوشیدن لباس دوخته (معمولی)

گاهی ناخواسته در خلال احرام عورت مرد آشکار می‏‏گردد، نظر جنابعالی در بارة پوشیدن شلوار شرعی(که محدودة عورت را پوشش دهد) و سپس پرداختن کفاره پس از...

ادامه

|   پوشیدن لباس دوخته (معمولی)

آیا برای مرد جایز است که در سرمای شدید لباس معمولی بپوشد؟

ادامه

|   پوشیدن لباس دوخته (معمولی)

آیا جایز است که لباس احرام زن با رنگ سفید گلدوزی شده باشد؟

ادامه

|   پوشیدن لباس دوخته (معمولی)

آیا برای زنان پوشیدن لباس زیر جایز است؟ و اگر جایز است آیا رنگ خاص دارد؟

ادامه

|   پوشیدن لباس دوخته (معمولی)

چند سال پیش به عمره رفتم و پس از احرام بستن و قبل از آن که عمره به‎جا آورم، از روی فراموشی لباس معمولی پوشیدم؛ اما عمره به‎جا آوردم و مناسک عمره را...

ادامه

|   پوشیدن لباس دوخته (معمولی)

کسی که لباس احرام را روی لباس زیر می پوشد و مناسک را این گونه به پایان می برد، تکلیفش چیست؟

ادامه

|   پوشیدن لباس دوخته (معمولی)

حکم کیفی که خانم ها در خلال احرام به همراه می برند تا اشیاء و نیازمندهای مخصوص خود را در آن بگذارند، چیست؟

ادامه