|   احکام احرام

آیا مکلف حق دارد با لباس احرامی که مال او نیست، احرام بندد؟

ادامه

|   احکام احرام

آیا برای زن جایز است که زیر لباس احرامش، لباس زیری بپوشد که در بخش هایی آن آهن باشد؟

ادامه

|   احکام احرام

آیا برای زن واجب است که هنگام بستن احرام روی لباسش، شلوار و دامن بپوشد؟

ادامه

|   احکام احرام

آیا واجب است که هنگام گفتن نیت احرام، دو لباس احرام را تکان دهیم؟

ادامه

|   احکام احرام

سال گذشته مشرف به حج شدم. در خلال احرام از رفتار برخی حاجیان، که مخالف با اصول نظافت بود و حتی به نجس شدن حرم شریف می انجامید، بر آشفتم و برای جلوگیری...

ادامه

|   احکام احرام

آیا استحباب بلند گفتن تلبیه در مکان هایی که مستحب است مخصوص مردان است، یا شامل زنان نیز می شود؟

ادامه

|   احکام احرام

آیا برای زن واجب است که در خلال حج، جوراب بپوشد؟

ادامه

|   احکام احرام

احرام بستن کودک چگونه است؟

ادامه

|   احکام احرام

برای اولین بار قصد دارم حج به‎جا آورم، من از غسل احرام در میقات می ترسم، زیرا می ترسم که آب داغ تمام شود،زیرا نمی توانم با آب سرد- بخاطر آزاری که به...

ادامه

|   احکام احرام

اگر شخصی به نیت حج تمتع احرام ببندد ولی عمره به‎جا آورد، سپس به دلیلی دوباره ادای مناسک حج را شروع کند، آیا چنین کاری برای او جایز است؟ و آیا فرق...

ادامه