|   نیابت در حج و عمره

قصد دارم به نیابت از مادر ناتوانم حج به‎جا آورم، آیا طواف نساء را باید از جانب خودم نیت کنم یا از طرف مادرم؟

ادامه

|   نیابت در حج و عمره

اگر شخصی برای جد متوفایش نیت حج کند در حالی که نمی داند وی مستطیع بوده است یاخیر، باید چگونه نیت کند؟

ادامه

|   نیابت در حج و عمره

حکم زنی که می خواهد از خواهرش، چه زنده باشد یا متوفا، حج نیابی به‎جا آورد چیست؟

ادامه

|   نیابت در حج و عمره

کسی که در هنگام پوشیدن احرام، نیت نیابت از غیرش را بکند اما زمان ادای مناسک، مانند طواف و نماز و سعی غفلت کرده و به نیت خودش آن را به‎جا آورد، آیا...

ادامه

|   نیابت در حج و عمره

مادرم به سبب حادثه ای که برایش رخ داد و در بازگشت از مکه مادرش را از دست داد، تشرف به حج و سفر به مکه را نمی پذیرد، با این که حج بر وی واجب است او هیچ...

ادامه

|   نیابت در حج و عمره

خانمی می خواهد به نیابت از خواهرش که، بیماری او را زمین گیر کرده است، حج نیابی به‎جا آورد، حکم وی چیست؟

ادامه

|   نیابت در حج و عمره

آیا ذکر ویژه یا عقد خاصی، برای نیت حج نیابی وجود دارد؟

ادامه

|   نیابت در حج و عمره

آیا جایز است برای دوستم که در دوران کودکی از دنیا رفت عمره نیابی به‎جا آورم؟ با توجه به این که اکنون من بیشتر از سی سال عمر دارم؟

ادامه

|   نیابت در حج و عمره

آیا عنوان «صروره» اختصاصاً به کسی گفته می شود که قبلاً از سوی خودش حج به‎جا نیاورده است، یا به کسی اطلاق می‏‏گردد که به طور مطلق حج انجام نداده است؟

ادامه

|   نیابت در حج و عمره

آیا جایز است برای اشخاصی که زنده اند مانند همسرم و دیگران، بدون این که آنان به من توصیه ای کرده باشند، عمرة مفرده به‎جا آورم؟

ادامه