|   از دست دادن استطاعت

من و همسرم امسال تصمیم گرفتیم به حج مشرف گردیم، ولی وقتی روشن گردید وی باردار است، ناچار شد که حجش را به تأخیر اندازد. از آنجایی که او بدون همراهی...

ادامه

|   از دست دادن استطاعت

اگر من مال کافی برای حج در اختیار داشته باشم و پدر و مادرم هنوز حج نکرده باشند، آیا می توانم آنها را پیش از خودم به حج بفرستم؟ آنها آرزو دارند به حج...

ادامه

|   از دست دادن استطاعت

زنی است که شرایطش برای رفتن به حج کامل شده است و نوادة وی به سبب عمل جراحی به پول نیازمند است؛آیا پول را به وی بدهد؛ با علم به اینکه این کار،او را از...

ادامه

|   از دست دادن استطاعت

من مدت پانزده سال است که معلم هستم و همسرم مرد مؤمنی است که به کار تجارت مشغول است، اما در آمد اندکی دارد و از مشکل مالی رنج می برد. او در صدد بازسازی...

ادامه